RESULTATS 2003 NAGOYA

RESULTATS 2003 NAGOYA

1- Ominami Takami (jap) 2:25:03
2- Hagiwara Risa (jap) 2:28:14
3- Bogacheva Irina (kgz) 2:28:17
4- Amou Eri (jap) 2:28:57
5- Hashimoto Yasuko (jap) 2:29:37
6- Helan li (chn) 2:30:04
7- Hongxia Wang (chn) 2:31:19
8- Komatsu Yukari (jap) 2:31:28

retour marathon de Nagoya