RESULTATS TOKYO 2003

RESULTATS 2003 TOKYO MASCULIN

1- Bayo Zebedayo (tan) 2:09:07
2- Shigeru Aburaya (jap) 2:09:30
3- Noriaki Igarashi (jap) 2:10:11
4- Naoki Mishira (jap),2:10:33
5- Laban Kagika (ken) 2:10:43
6- Ambesse Tolossa (eth) 2:12:32
7- Gert Thys (afs) 2:12:51
8- Yoshiteru Moishita (jap) 2:12:54
9- Rod De Highden (aus) 2:14:40
10- Michitane Noda (jap) 2:15:55

RETOUR MARATHON DE TOKYO