RESULTATS 2005 NAGOYA

RESULTATS 2005 NAGOYA

FEMMES

1- Hara Yumiko (jap) 2:24:19
2- Oshima Megumi (jap) 2:24:25
3- Eda Ryoko (jap) 2:24:54
4- Hashimoto Yasuko (jap) 2:25:21
5- Ogawa Kiyomi (jap) 2:26:02
6- Yamasaki Chieko (jap) 2:27:22
7- Shibui Yoko (jap) 2:27:40
8- Ominami Takami (jap) 2:31:16
9- Nishi Kaoru (jap) 2:32:39
10- Drybulska Monica (pol) 2:33:14
11- Ueki Miwako (jap) 2:33:31
12- Hayashi Ayumi (jap) 2:33:37
13- Okamoto Yumiko (jap) 2:33:47
14- Fairweather Jackie (aus) 2:34:10
15- Neyoro Aki (jap) 2:34:43
16- Kai Tomoko (jap) 2:35:06
17- Takagi Emi (jap) 2:35:28
18- Nyangacha Rose (ken) 2:36:09
19- Nishio Maya (jap) 2:36:51
20- Bogacheva Irina (kgz) 2:37:04
21- Oda Yoriko (jap) 2:37:27
22- Noshita Ayumi (jap) 2:38:50
23- Kotorida Takako (jap) 2:39:00
24- Kobayashi Megumi (jap) 2:43:17
25- Tagami Mai (jap) 2:43:56

retour marathon de Nagoya