RESULTATS 2006 NAGOYA

RESULTATS 2006 NAGOYA

FEMMES

1 Hiroyama Harumi 2:23:26
2 Shibui Yoko 2:23:58
3 Horie Chika 2:28:01
4 Tecuta Alina 2:29:30
5 Machida Yuko 2:29:48
6 Hashimoto Yasuko 2:29:53
7 Hayashi Ayumi 2:29:59
8 Ominami Hiromi 2:30:23
9 Seboka Mulu 2:30:41
10 Hikichi Mika 2:31:03
11 Ivanova Alina 2:32:23
12 Nishio Maya 2:33:15
13 Ogoshi Kazue 2:34:08
14 Notagashira Miho 2:35:49
15 Kurosawa Nami 2:36:26
16 Takagi Emi 2:37:19
17 Tanabe Kaori 2:37:30
18 Ozaki Akemi 2:38:04
19 Hoshino Yoshimi 2:38:34
20 Yamamoto Hiromi 2:40:42

retour marathon de Nagoya