RESULTATS 2007 BEPPU OITA

RESULTATS 2007 BEPPU OITA

HOMMES

1 Atsushi Fujita 2:10:23
2 Atsushi Sato 2:11:16
3 Kemboi David 2:11:26
4 Kazushi Hara 2:12:44
5 Kisri Rachid 2:12:46
6 Tomonori Watanabe 2:13:11
7 Riri Joseph 2:13:38
8 Loskutov Pavel 2:14:49
9 Cartwright Brett 2:15:17
10 Masaki Iwahara 2:15:23
11 Manabu Nishida 2:16:34
12 Mokamba Meschack Ombeche 2:17:02
13 Takayuki Nishida 2:17:33
14 Koji Ueoka 2:18:19
15 Yuhiyasu Nagao 2:19:23
16 Yoshihiro Yamamoto 2:19:29
17 Akira Shimizu 2:20:00
18 Tsuyoshi Seike 2:20:27
19 Shinji Kanagawa 2:20:59
20 Kazuhiko Hirata 2:21:17

retour marathon de Beppu Oita