RESULTATS 2007

RESULTATS 2007

FEMMES

1 Hara Yumiko 2:23:48
2 Ozaki Mari 2:24:39
3 Kano Yuri 2:24:43
4 Ogoshi Kazue 2:31:04
5 Ezaki Yuka 2:31:35
6 Simon Lidia 2:32:09
7 Olaru Nuta 2:33:47
8 Goto Yukoko 2:33:51
9 Ando Miyuki 2:34:03
10 Shibui Yoko 2:34:15
11 Obi Asami 2:34:50
12 Morimoto Tomo 2:38:24

retour marathon d'Osaka