RESULTATS 2007

RESULTATS 2007

HOMMES

FEMMES

1 Zhuhong Li 2:13:17 1 Zhu Xiaolin 2:26:08
2 Toroitich Haron 2:13:25 2 Weiwei Sun 2:29:27
3 Kirwa Meschack 2:15:47 3 Shujing Zhang 2:31:14
4 Sugut Julius 2:16:37 4
5 Zhen Yun Shan 2:18:15 5
6 Manguisho Robert 2:19:08
7 Ren Long Yun 2:19:14
8 Birech Philip 2:19:45

retour marathon de Xiamen