RESULTATS 2008

RESULTATS 2008

HOMMES

1 Adachi Tomoya 2:11:59
2 Kisri Rachid 2:13:07
3 Westcott Scott 2:13:36
4 Takeyasu Masahiko 2:14:18
5 Mwangi Daniel 2:14:28
6 Watanabe Yoichi 2:15:17
7 Noda Michitane 2:16:01
8 Kiniwa Akira 2:16:36
9 Sakamoto Tomokazu 2:17:00
10 Miyazaki Tokio 2:19:36

retour marathon de Beppu Oita