RESULTATS 2008 Tokyo

RESULTATS 2008 Tokyo 

FEMMES

1 Rothlin Viktor 2:07:23
2 Fujiwara Arata 2:08:40
3 Gitahi Julius 2:08:57
4 Suwa Toshinari 2:09:16
5 Irifune Satoshi 2:09:40
6 Umeki Kurao 2:11:00
7 Kobayashi Seiji 2:11:02
8 Takatsuka Kazutoshi 2:11:05
9 Horibata Hiroyuki 2:11:47
10 Ota Takashi 2:12:10

retour marathon de Tokyo