athletes ukrainiens

HOMMES FEMMES
Baranovski Dimitri Averkova Angelique
Chafar Vitali Baranova Ilona
Gladishev Andrei Burkovska Olena
Hychun Yuriy Dubovik Rima
Iveruk Mykhail Filonyuk Tania
Kuzin Alexandr Gladyr Tetyana
Matviychuk Vasily Pozdnyakova Tatiana
Mykola Antonenko Pushkina Lyudmila
Naumov Andrej Shurkhno Olena
Osadchy Dmytro Stanko Svetlana
Sitkovsky Olexandr Stetsenko Katerina
Zeruk Anatoly Vasilevskaia Lydia
AUTRES NATIONALITES