PALMARES MARATHON DE SHANGAI

PALMARES MARATHON DE SHANGAI

2009 2:10:10 Melese Gashaw (2) 2:27:49 Yanan Wei (2)
 2008 2:09:29 Melese Gashaw (ETH) 2:26:19 Irina Timofeyeva (RUS)
2007 2:13:01 Samy Tum (KEN) 2:29:28 Lidia Simon (ROU)
2006 2:15:25 Paul Korir (KEN) 2:32:07 Xin Zhang (CHI)
 2005 2:13:22 Han Gang (CHI) 2:34:25 Shujin Zhang (2)
2004 2:17:55 Benson Mbithi (KEN) 2:30:37 Yanan Wei (CHI)

2003

2:22:23 Cheng-Guo Jiang (CHI) 2:46:45 Li-Ping Qie (CHI)

2002

2:19:02 Katsumi Tsuchiya (JAP) 2:30:43 Shujin Zhang (CHI)

 2001

2:18:58 Dong-Lin Zhan (CHI) 2:39:15 Ti-An Mei (CHI)

2000

2:18:17 Hailme Negussie (ETH) 2:46:49 Guo-Shang Zhong (CHI)

retour marathon de Shangai