RESULTATS 2008

RESULTATS 2008 FUKUOKA

FEMMES

1 Kebede Tsegaye 2:06:10
2 Irifune Satoshi 2:09:23
3 Fujiwara Arata 2:09:47
4 Sato Tomoyuki 2:09:59
5 Limo Felix 2:10:59
6 Martinez Jose-Manuel 2:11:11
7 Makori David 2:11:54
8 Matsumiya Yuko 2:12:18
9 Brown Jon 2:12:27
10 Aburaya Shigeru 2:13:48
11 Tucker Mark 2:13:49
12 Mwangi Daniel 2:14:13
13 Dent Martin 2:14:46
14 Ogura Makoto 2:15:33
15 Sokolov Aleksey 2:16:20
16 Robinson Dan 2:19:10
17 Takata Nobuaki 2:19:31
18 Iwayama Kaito 2:20:16
19 Nozaki Shin 2:20:18
20 Kobayashi Seiji 2:20:46

retour marathon de Fukuoka